Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
1
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5552.jpg
2
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5555.jpg
3
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5561.jpg
4
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5567.jpg
5
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5570.jpg
6
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5575.jpg
7
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5581.jpg
8
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5587.jpg
9
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5593.jpg
10
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5599.jpg
11
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5605.jpg
12
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5611.jpg
13
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5617.jpg
14
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5622.jpg
15
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5629.jpg
16
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5635.jpg
17
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5640.jpg
18
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5646.jpg
19
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5653.jpg
20
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5659.jpg
21
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5665.jpg
22
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5668.jpg
23
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5679.jpg
24
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5686.jpg
25
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5693.jpg
26
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5697.jpg
27
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5703.jpg
28
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5709.jpg
29
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5717.jpg
30
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5724.jpg
31
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5729.jpg
32
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5738.jpg
33
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5744.jpg
34
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5749.jpg
35
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5756.jpg
36
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5759.jpg
37
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5767.jpg
38
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5774.jpg
39
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5780.jpg
40
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5785.jpg
41
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5792.jpg
42
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5799.jpg
43
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5806.jpg
44
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5812.jpg
45
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5818.jpg
46
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5826.jpg
47
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5845.jpg
1
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5594.jpg
2
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5590.jpg
3
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5583.jpg
4
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5577.jpg
5
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5564.jpg
6
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5631.jpg
7
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5636.jpg
8
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5642.jpg
9
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5648.jpg
10
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5624.jpg
11
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5661.jpg
12
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5655.jpg
13
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5705.jpg
14
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5671.jpg
15
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5681.jpg
16
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5687.jpg
17
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5700.jpg
18
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5706.jpg
19
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5718.jpg
20
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5726.jpg
21
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5733.jpg
22
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5734.jpg
23
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5740.jpg
24
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5745.jpg
25
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5752.jpg
26
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5762.jpg
27
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5788.jpg
28
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5802.jpg
29
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5796.jpg
30
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5795.jpg
31
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5782.jpg
32
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5815.jpg
33
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5822.jpg
34
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5829.jpg
1
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5464.jpg
2
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5459.jpg
3
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5457.jpg
4
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5451.jpg
5
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5474.jpg
6
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5483.jpg
7
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5478.jpg
8
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5490.jpg
9
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5509.jpg
10
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5502.jpg
11
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5522.jpg
12
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5544.jpg
13
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5545.jpg
14
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5557.jpg
15
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5712.jpg
16
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5851.jpg
17
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5838.jpg
18
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5836.jpg
19
Etro Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan Credits: Guillaume Roujas
Etro-RTW-FW14-Milan-5855.jpg

In a sea of shows that have centered on minimalism with negligible amounts of adornment, the Etro collection stopped the fashion crowd in its tracks.  Here was the perfect alternative to the understated and staid. Veronica Etro has cornered the market on the boho, global nomad who likes her folky fashion crafted out of only the most luxurious of fabrics.

To the sensual sounds of a crooning Barry White, Etro sent out a richly embellished collection that has a hint of Stevie Nicks from the 70s in its gold lamé gypsy dresses, embroidered peasant tops and patchwork blanket coats. There was also a clear reference to tribal styles of northern lands both in the designer’s chosen color palette of russet browns, olive greens, burnt orange and burgundy, and in the tapestry patterns she used to weave in the brand’s cornerstone paisley prints.

Fans of this exotic style of dress were spoiled for original and inventive choices at Etro. Buyers had better stock up on the plisse skirts covered in decorative panels of densely embroidered fabric, as well as those blanket coats and the embellished vests trimmed in tuffs of Mongolian fur.

With each passing outfit, the desire to drop everything, pack a carpet bag with pieces from the collection and hop on a train to some far flung location grew. Hopefully, ending up in a place where the exotic and the exquisite would be revered in equal measure.

 

See all the collections and fashion reviews of Etro

Etro Fashion Show Ready To Wear Collection Spring Summer 2014 
Etro Fashion Show Ready To Wear Collection Fall Winter 2013 
Etro Fashion Show Ready To Wear Collection Spring Summer 2013

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Etro Ready To Wear Fall Winter 2021
39 PHOTOS
Etro Menswear Fall Winter 2021 Milan
34 PHOTOS
Etro Ready To Wear Spring Summer 2021
39 PHOTOS
Etro Men & Women Spring Summer and Resort 2021
37 PHOTOS
Stella Jean Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
47 PHOTOS
Massimo Rebecchi Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
67 PHOTOS
Dsquared2 Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
62 PHOTOS
Philipp Plein Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
104 PHOTOS
Musso Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
45 PHOTOS
Anteprima Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
99 PHOTOS
MSGM Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
69 PHOTOS
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Fall Winter 2014 Milan
111 PHOTOS