Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan
1
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1246.jpg
2
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1253.jpg
3
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1257.jpg
4
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1262.jpg
5
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1279.jpg
6
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1274.jpg
7
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1270.jpg
8
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1284.jpg
9
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1291.jpg
10
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1297.jpg
11
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1302.jpg
12
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1308.jpg
13
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1315.jpg
14
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1321.jpg
15
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1328.jpg
16
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1334.jpg
17
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1339.jpg
18
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1348.jpg
19
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1360.jpg
20
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1355.jpg
21
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1374.jpg
22
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1368.jpg
23
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1379.jpg
24
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1386.jpg
25
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1391.jpg
26
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1399.jpg
27
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1409.jpg
28
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1403.jpg
29
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1415.jpg
30
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1418.jpg
31
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1424.jpg
32
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1430.jpg
33
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1437.jpg
34
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1450.jpg
35
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1443.jpg
36
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1456.jpg
37
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1461.jpg
38
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1466.jpg
39
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1471.jpg
40
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1486.jpg
41
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1481.jpg
42
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1477.jpg
43
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1490.jpg
44
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1498.jpg
45
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1502.jpg
46
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1507.jpg
47
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1531.jpg
1
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1259.jpg
2
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1249.jpg
3
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1248.jpg
4
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1266.jpg
5
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1276.jpg
6
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1298.jpg
7
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1293.jpg
8
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1305.jpg
9
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1304.jpg
10
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1317.jpg
11
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1310.jpg
12
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1336.jpg
13
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1331.jpg
14
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1323.jpg
15
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1350.jpg
16
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1343.jpg
17
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1356.jpg
18
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1363.jpg
19
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1364.jpg
20
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1369.jpg
21
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1375.jpg
22
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1381.jpg
23
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1382.jpg
24
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1389.jpg
25
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1394.jpg
26
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1400.jpg
27
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1406.jpg
28
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1412.jpg
29
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1438.jpg
30
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1427.jpg
31
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1457.jpg
32
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1452.jpg
33
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1445.jpg
34
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1462.jpg
35
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1467.jpg
36
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1473.jpg
37
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1478.jpg
38
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1483.jpg
39
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1489.jpg
40
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1494.jpg
41
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1499.jpg
42
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1505.jpg
1
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1254.jpg
2
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1281.jpg
3
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1351.jpg
4
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1358.jpg
5
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1421.jpg
6
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1468.jpg
7
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1512.jpg
8
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1518.jpg
9
Etro Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan Credits: Regis Colin Berthelier
Etro_RTW_SS14-1532.jpg

The 70s vibe was hard to miss at the spring/summer 2014 Etro show. It’s difficult not to think of that era with Donna Summer singing the Disco anthem “I Feel Love” on the show’s soundtrack. And its easy to imagine that famed fashion illustrator Antonio Lopez would have had a field day sketching the powerful paisley prints that swathed each silk ensemble. There was even an air of Halston in the relaxed silhouettes of looping scarves –fronted halter gowns and the tapered-leg cropped pants with forward sitting pockets.

But what kept this collection from looking like a trip down a sartorial memory lane was designer Veronica Etro’s chosen color palette. Instead of going dark and steamy, she kept the shades warm and inviting. So that exotic blooms, swirling paisley and graphic patchworks played out in a clever mix of lemon, lilac, coral, sand, and sky blue.  Also some wide stripped knit sweaters had an artisanal flavor to them and helped this collection feel just a tad more laid back.

Other highlights of the show include one shimmering sequined beige dress, just begging to be worn out on the town, and a slip-on mint coat lined in paisley.

Key too were the silver metal embellishments and accessories that gave just the right amount of grounding to the languid looks. And while the metal mesh clutches and the cage heel sandals were nice, it’s the metal edged brightly patterned silk scarves that are going to be the stars next spring.

If there is one caveat for this collection its this- Etro needs to learn to stop when she’s a head.  By look 35 she had produced a crystal clear collection, with an on point message and defined silhouette. No need to muddy the waters with another ten outfits that just diluted the show’s beautiful paisley printed waters.

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Etro Ready To Wear Fall Winter 2021
39 PHOTOS
Etro Menswear Fall Winter 2021 Milan
34 PHOTOS
Etro Ready To Wear Spring Summer 2021
39 PHOTOS
Etro Men & Women Spring Summer and Resort 2021
37 PHOTOS
Mila Schon Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan
39 PHOTOS
Gianfranco Ferre Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan
75 PHOTOS
Agnona Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan
46 PHOTOS
Giorgio Armani Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan
97 PHOTOS
Musso Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan
58 PHOTOS
Massimo Rebecchi Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan
74 PHOTOS
Fausto Puglisi Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan
80 PHOTOS
Salvatore Ferragamo Ready To Wear Spring Summer 2014 Milan