Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
1
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6072.jpg
2
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6076.jpg
3
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6081.jpg
4
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6085.jpg
5
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6089.jpg
6
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6092.jpg
7
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6097.jpg
8
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6102.jpg
9
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6105.jpg
10
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6110.jpg
11
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6115.jpg
12
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6120.jpg
13
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6124.jpg
14
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6128.jpg
15
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6133.jpg
16
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6138.jpg
17
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6142.jpg
18
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6146.jpg
19
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6148.jpg
20
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6156.jpg
21
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6161.jpg
22
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6163.jpg
23
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6169.jpg
24
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6173.jpg
25
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6177.jpg
26
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6182.jpg
27
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6186.jpg
28
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6189.jpg
29
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6194.jpg
30
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6198.jpg
31
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6201.jpg
32
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6205.jpg
33
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6209.jpg
34
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6214.jpg
35
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6217.jpg
36
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6223.jpg
37
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6226.jpg
38
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6232.jpg
39
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6237.jpg
40
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6241.jpg
41
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6244.jpg
42
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6249.jpg
43
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6254.jpg
44
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6258.jpg
45
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6261.jpg
46
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6265.jpg
47
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6269.jpg
48
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6304.jpg
1
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6099.jpg
2
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6090.jpg
3
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6094.jpg
4
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6111.jpg
5
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6125.jpg
6
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6103.jpg
7
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6121.jpg
8
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6135.jpg
9
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6147.jpg
10
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6130.jpg
11
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6152.jpg
12
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6174.jpg
13
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6166.jpg
14
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6158.jpg
15
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6170.jpg
16
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6195.jpg
17
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6183.jpg
18
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6215.jpg
19
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6220.jpg
20
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6211.jpg
21
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6250.jpg
22
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6255.jpg
23
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6301.jpg
24
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6290.jpg
25
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6291.jpg
26
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6238.jpg
27
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6286.jpg
28
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6293.jpg
29
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6297.jpg
30
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6234.jpg
31
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6270.jpg
32
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6259.jpg
33
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6287.jpg
1
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5981.jpg
2
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5985.jpg
3
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5988.jpg
4
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5999.jpg
5
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6002.jpg
6
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6008.jpg
7
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6013.jpg
8
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6024.jpg
9
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6028.jpg
10
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6034.jpg
11
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6037.jpg
12
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6043.jpg
13
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6050.jpg
14
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6054.jpg
15
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6060.jpg
16
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5398.jpg
17
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5404.jpg
18
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5405.jpg
19
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5407.jpg
20
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5414.jpg
21
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5416.jpg
22
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5421.jpg
23
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5424.jpg
24
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5431.jpg
25
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5433.jpg
26
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5435.jpg
27
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5437.jpg
28
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5441.jpg
29
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5446.jpg
30
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5450.jpg
31
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5452.jpg
32
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-5454.jpg
33
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6063.jpg
34
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-Wear-Spring-Summer-2016-Milan-5467.jpg
35
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-Wear-Spring-Summer-2016-Milan-5472.jpg
36
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Anna Palermo for NOWFASHION
Etro-Wear-Spring-Summer-2016-Milan-5476.jpg
37
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6086.jpg
38
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6153.jpg
39
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6246.jpg
40
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6274.jpg
41
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6281.jpg
42
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6283.jpg
43
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6285.jpg
44
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6296.jpg
45
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6302.jpg
46
Etro Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan Credits: Regis Colin Berthelier for NOWFASHION
Etro-RTW-SS16-Milan-6307.jpg

Veronica Etro is on a bit of a roll. This season, the designer captured the l’air du temps with a collection that brought a romantic femininity back onto her family brand’s catwalk. But unlike other designers whose names will go unmentioned, she found a way to make the style uniquely hers and cleverly incorporate the heritage of her house into the mix in a subtle way.

But don’t be misled into thinking that this collection was filled with cloying clothing; quite the contrary. Etro gave her fluid floral dresses, cropped silk ribbon bomber jacks, and bias cut drawstring jogging pants an underlying sense of strength. 

“In the end, I must say, it is not a sweet collection,” confirmed the designer in a preview of the show. “I am not a sweet person,” she added with a laugh. “I don’t like too much girly stuff.”

To help keep the sweetness in check, Etro looked to the world of ballet dance and the athletic power of dancers like Anna Pavlova or Nijinsky. Her more muted color palette, which steered clear of any shade that read too youthful, and the way she intentional kept the finishings of her garments unperfected helped to telegraph a nonchalant allure. This combination of strength and delicacy has a potent effect on the audience that was buzzing with compliments about the collection after the show. 

It was wonderful to see Etro pushing herself by incorporating fabrics and embellishment techniques she has rarely used before. The results – like a crocheted top woven through with haberdashery ribbons, or one in leather covered in hand painted blooms – were artisanal craftsmanship at its best. 

The perfect final touch to all of the bohemian potpourri flower printed chiffon dresses, botanical motif reversible silk robe jackets, and folksy iridescent plissé skirts were the lace up ballerina flats. Both practical and posed, they kept this beautifully carefree collection's feet on the ground. 

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Etro Ready To Wear Fall Winter 2021
39 PHOTOS
Etro Menswear Fall Winter 2021 Milan
34 PHOTOS
Etro Ready To Wear Spring Summer 2021
39 PHOTOS
Etro Men & Women Spring Summer and Resort 2021
37 PHOTOS
Uel Camilo Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
47 PHOTOS
Mila Schon Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
80 PHOTOS
Giorgio Armani Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
162 PHOTOS
Arthur Arbesser Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
66 PHOTOS
Vivetta Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
74 PHOTOS
Damir Doma Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
56 PHOTOS
Missoni Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
123 PHOTOS
Au jour le jour Ready To Wear Spring Summer 2016 Milan
59 PHOTOS