Gucci Cruise 2018 Collection
1
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-01.JPG
2
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-02.JPG
3
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-03.JPG
4
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-04.JPG
5
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-05.JPG
6
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-06.JPG
7
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-07.JPG
8
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-08.JPG
9
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-09.JPG
10
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-10.JPG
11
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-11.JPG
12
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-12.JPG
13
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-13.JPG
14
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-14.JPG
15
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-15.JPG
16
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-16.JPG
17
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-17.JPG
18
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-18.JPG
19
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-19.JPG
20
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-20.JPG
21
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-21.JPG
22
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-22.JPG
23
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-23.JPG
24
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-24.JPG
25
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-25.JPG
26
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-26.JPG
27
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-27.JPG
28
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-28.JPG
29
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-29.JPG
30
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-30.JPG
31
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-31.JPG
32
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-32.JPG
33
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-33.JPG
34
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-34.JPG
35
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-35.JPG
36
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-36.JPG
37
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-37.JPG
38
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-38.JPG
39
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-39.JPG
40
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-40.JPG
41
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-41.JPG
42
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-42.JPG
43
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-43.JPG
44
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-44.JPG
45
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-45.JPG
46
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-46.JPG
47
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-47.JPG
48
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-48.JPG
49
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-49.JPG
50
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-50.JPG
51
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-51.JPG
52
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-52.JPG
53
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-53.JPG
54
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-54.JPG
55
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-55.JPG
56
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-56.JPG
57
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-57.JPG
58
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-58.JPG
59
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-59.JPG
60
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-60.JPG
61
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-61.JPG
62
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-62.JPG
63
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-63.JPG
64
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-64.JPG
65
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-65.JPG
66
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-66.JPG
67
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-67.JPG
68
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-68.JPG
69
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-69.JPG
70
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-70.JPG
71
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-71.JPG
72
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-72.JPG
73
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-73.JPG
74
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-74.JPG
75
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-75.JPG
76
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-76.JPG
77
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-77.JPG
78
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-78.JPG
79
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-79.JPG
80
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-80.JPG
81
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-81.JPG
82
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-82.JPG
83
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-83.JPG
84
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-84.JPG
85
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-85.JPG
86
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-86.JPG
87
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-87.JPG
88
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-88.JPG
89
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-89.JPG
90
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-90.JPG
91
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-91.JPG
92
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-92.JPG
93
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-93.JPG
94
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-94.JPG
95
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-95.JPG
96
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-96.JPG
97
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-97.JPG
98
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-98.JPG
99
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-99.JPG
100
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-100.JPG
101
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-101.JPG
102
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-102.JPG
103
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-103.JPG
104
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-104.JPG
105
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-105.JPG
106
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-106.JPG
107
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-107.JPG
108
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-108.JPG
109
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-109.JPG
110
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-110.JPG
111
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-111.JPG
112
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-112.JPG
113
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-113.JPG
114
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-114.JPG
115
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-115.JPG
116
Gucci Cruise 2018 Collection Credits: Courtesy of PR
Gucci-Cruise-Collection-Alessandro-Michele-Florenze-2018-116.JPG

GUCCI cruise 2018 collection by Alessandro Michele presented in firenze the 29th of may 2017

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Gucci Ready To Wear Fall Winter 2020 Milan
158 PHOTOS
Gucci Menswear Fall Winter 2020 Milan
149 PHOTOS
Gucci Menswear Pre Fall 2020
56 PHOTOS
Gucci Pre Fall 2020
74 PHOTOS
BONBOM Spring Summer 2022
43 PHOTOS
3.Paradis Spring Summer 2022
21 PHOTOS
Nolita Spring Summer 2022
25 PHOTOS
TAKAHIROMIYASHITA TheSoloist. Spring Summer 2022
Monogram From Sea by Francesco Scognamiglio Couture 2021
19 PHOTOS
Junya Watanabe Man Spring Summer 2022
42 PHOTOS
Chakra Bridal Wear Collection 1
22 PHOTOS
BONBOM Resort 2022
52 PHOTOS