Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris
1
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9927.jpg
2
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9936.jpg
3
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9942.jpg
4
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9954.jpg
5
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9963.jpg
6
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9971.jpg
7
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9978.jpg
8
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9987.jpg
9
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9996.jpg
10
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0004.jpg
11
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0013.jpg
12
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0022.jpg
13
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0034.jpg
14
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0044.jpg
15
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0050.jpg
16
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0061.jpg
17
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0069.jpg
18
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0074.jpg
19
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0086.jpg
20
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0096.jpg
21
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0106.jpg
22
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0112.jpg
23
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0124.jpg
24
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0131.jpg
25
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0134.jpg
26
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0146.jpg
27
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0155.jpg
28
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0159.jpg
29
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0168.jpg
30
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0178.jpg
31
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0186.jpg
32
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0189.jpg
33
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0195.jpg
34
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0202.jpg
35
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0208.jpg
36
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0219.jpg
37
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0227.jpg
38
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0234.jpg
39
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0243.jpg
40
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0249.jpg
41
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0256.jpg
42
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0269.jpg
43
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0273.jpg
44
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0280.jpg
45
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0283.jpg
46
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0292.jpg
47
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0299.jpg
48
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0315.jpg
49
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0343.jpg
1
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9934.jpg
2
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9940.jpg
3
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9948.jpg
4
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9956.jpg
5
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9966.jpg
6
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9974.jpg
7
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9983.jpg
8
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0002.jpg
9
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0010.jpg
10
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0020.jpg
11
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0035.jpg
12
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0045.jpg
13
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0064.jpg
14
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0073.jpg
15
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0089.jpg
16
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0091.jpg
17
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0100.jpg
18
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0110.jpg
19
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0118.jpg
20
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0127.jpg
21
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0141.jpg
22
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0149.jpg
23
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0158.jpg
24
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0173.jpg
25
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0193.jpg
26
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0200.jpg
27
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0206.jpg
28
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0214.jpg
29
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0215.jpg
30
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0229.jpg
31
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0244.jpg
32
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0252.jpg
33
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0259.jpg
34
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0275.jpg
35
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0295.jpg
36
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0302.jpg
37
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0318.jpg
38
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0319.jpg
1
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-9932.jpg
2
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0012.jpg
3
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0156.jpg
4
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0192.jpg
5
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0261.jpg
6
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0303.jpg
7
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0325.jpg
8
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0326.jpg
9
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0330.jpg
10
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0333.jpg
11
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0334.jpg
12
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2015 Paris Credits: Regis Colin Berthelier
Zuhair-Murad-Couture-FW15-Paris-0335.jpg

Cobalt lighting warmed the atmosphere at Zuhair Murad, throwing pastels in sharp contrast to the blue tint that colored everything else. Guests floated in this otherworldly ambience until the twinkling backdrop of the runway supernova-ed into a cape beset with twinkling crystals. White crystals twinkled with red ones. Far from the old "blood on bandages" adage against diamond-ruby pairings, these gradually eased into the multifaceted wonders of wild space.  From then on, we had lift off. 

As a whole, it was very much a collection treading the fine line between burnishing the brand's image and offering starting points for its clients' orders of the season. To wit, high-waisted briefs under sheer star embroideries were certainly a sexy skyclad look, but a less daring client could always order a beautiful lining to complement this proposal. Elsewhere, this weightless impression continued as every step forward revealed the sheer pleats hidden behind burgundy lamé. This collection was rife with awareness of little tricks that delight the wearer. 

French actress Frédérique Bel was eager to show a photograph of herself at the Cannes Film Festival, only to effuse over the essential quality that the Murad client seeks. "I was so astounded at the compliments I received for this look” – a sheer green embroidered number that made her look like a siren wearing little but seafoam and high waist briefs – “which embody Mr Murad's work: a beautiful frame for the body, the utter extravagance that only sobre elegance brings." That was the very same thing that struck the most in the opulent wedding dress: not its details, or the sheer luxury that it represented in terms of craftsmanship and femininity. It was the exquisite creamy rose overtones that only the highest quality fabrics can bring. 

Collections such as these throw in stark relief the paltry efforts of houses reaching towards this highest grade, without paying due attention to the all-encompassing approach required. Despite its astral theme, and its perhaps sometimes overly literal interpretation, this collection highlighted what couture means to its clientele. Fashionable considerations, or kowtowing to trends is relevant here. The only perennially fresh idea that Zuhair Murad brings is creating handsome clothes that make women look and feel their most confident. A house like his inhabits a galaxy of its own, revolving around the increasingly remote celestial vanishing point of ultimate refinement in all aspects of life. In fact, satellites, like fashion commentators, could break orbit without affecting planet Zuhair. But consider this: from where he stands, all women are stars. 

SHARE
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
OTHER COLLECTIONS
Zuhair Murad Haute Couture Fall Winter 2021
47 PHOTOS
Zuhair Murad Haute Couture Spring Summer 2020 Paris
123 PHOTOS
Zuhair Murad Couture Fall Winter 2019 Paris
126 PHOTOS
Zuhair Murad Couture Spring Summer 2019 Paris
115 PHOTOS
Coppelia Pique Couture Fall Winter 2015 Paris
45 PHOTOS
Loris Azzaro Couture Fall Winter 2015 Paris
107 PHOTOS
Fendi Couture Fall Winter 2015 Paris
77 PHOTOS
Alexis Mabille Couture Fall Winter 2015 Paris
20 PHOTOS
Charlie Le Mindu Couture Fall Winter 2015 Paris
43 PHOTOS
Viktor&Rolf Couture Fall Winter 2015 Paris
69 PHOTOS
Jean Paul Gaultier Couture Fall Winter 2015 Paris
185 PHOTOS